می 8, 2019

PdCl2

 (II)کلرید پالادیم Palladium(II) chloride PdCl2 99.99% CAS Number: 7647-10-1 Molar mass: 177.326 g/mol (anhydrous) Density: 4.0 g/cm3 Solubility: HCl موارد استفاده: به هنگام خشک بودن کلرید […]
می 10, 2019

IrO2

(IV)اکسید ایریدیم Iridium(IV) oxide IrO2 99.98% CAS Number: 12030-49-8 Molar mass: 224.22 g/mol (anhydrous) Density: 11.66 g/cm3 Solubility in water: insoluble موارد استفاده اکسید ایریدیم: اکسید […]
می 11, 2019

RuCl3

(III)کلرید رتنیم Ruthenium(III) chloride RuCl3.xH2O 99.98% CAS Number: 14898-67-0 Molar mass: 207.43 g/mol Solubility: HCl موارد استفاده کلرید روتنیم: به عنوان ترکیبی پایه برای ساخت کاتالیزور در […]
می 11, 2019

RuO2

(IV)اکسید روتنیم Ruthenium(IV) oxide RuO2 99.98% CAS Number: 12036-10-1 Molar mass: 133.0688 g/mol Density: 6.97 g/cm3 Solubility in water: insoluble موارد استفاده اکسید روتنیم: برای انگشت نگاری […]
Call Now Buttonمشاوره رایگان : 09199105411